Algemene voorwaarden van gegevenslek.nl

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze Applicatie, en alle andere gerelateerde Overeenkomsten of verbintenissen met de Eigenaar op een wettelijk bindende wijze. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in het betreffende onderdeel in dit document.

Deze Applicatie wordt aangeboden door:

Gegevenslek.nl
Mgr. Hermuslaan 42
5271NS Sint-Michielsgestel

Eigenaar contact-e-mailadres: info@gegevenslek.nl

Wat de Gebruiker moet weten in het kort
Let erop dat sommige bepalingen in deze Voorwaarden mogelijk uitsluitend van toepassing zijn op bepaalde categorieën Gebruikers. In het bijzonder kunnen bepaalde bepalingen alleen van toepassing zijn op Consumenten of op Gebruikers die niet beschouwd worden als Consumenten. Deze beperkingen worden altijd uitdrukkelijk vermeld in de betreffende bepaling. Bepalingen waarin een dergelijke vermelding ontbreekt, zijn van toepassing op alle Gebruikers.

Het herroepingsrecht in deze Applicatie geldt voor alle Consumenten, ongeacht hun woonplaats.

GEBRUIKSVOORWAARDEN
Tenzij anders aangegeven, zijn de Gebruiksvoorwaarden in dit onderdeel algemeen van toepassing bij gebruik van deze Applicatie. Enkele of aanvullende gebruiks- of toegangsvoorwaarden kunnen van toepassing zijn in specifieke scenario’s en indien daarvan sprake is, worden deze aanvullend in dit document vermeld.

Door deze Applicatie te gebruiken, bevestigen Gebruikers dat zij voldoen aan de volgende voorwaarden.
Er zijn geen beperkingen aan Gebruikers in de zin dat Consumenten en Zakelijke Gebruikers niet worden onderscheiden;

Accountregistratie
Om de Dienst te gebruiken kunnen Gebruikers zich registreren of een Gebruikersaccount aanmaken, waarbij alle vereiste gegevens of informatie op een volledige en waarheidsgetrouwe manier worden verstrekt.

Gebruikers kunnen de Dienst ook gebruiken zonder zich te registreren of een Gebruikersaccount aan te maken. Dit kan echter een beperkte beschikbaarheid van bepaalde kenmerken of functies tot gevolg hebben.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van hun inloggegevens. Om deze reden zijn Gebruikers ook verplicht om de sterkst mogelijke wachtwoorden te kiezen die mogelijk zijn in deze Applicatie.

Door registratie gaan Gebruikers ermee akkoord volledig verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun gebruikersnaam en wachtwoord.
Gebruikers moeten de Eigenaar onmiddellijk en eenduidig informeren via de contactgegevens in dit document als ze denken dat inbreuk is gemaakt op hun persoonlijke informatie, waaronder hun Gebruikersaccounts, toegangsgegevens of persoonsgegevens, of dat deze onterecht bekendgemaakt of gestolen zijn.

Accountbeëindiging
Gebruikers kunnen hun account op elk gewenst moment beëindigen en stoppen met het gebruik van de Dienst door het volgende te doen:

 • Door rechtstreeks contact op te nemen met de Eigenaar via de contactgegevens in dit document.

Accountopschorting en verwijdering
De Eigenaar behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen oordeel, Gebruikersaccounts die naar zijn mening ongepast, aanstootgevend of in strijd met deze Voorwaarden zijn te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te verwijderen.

De opschorting of verwijdering van Gebruikersaccounts geeft Gebruikers geen recht op compensatie, schadevergoeding of terugbetaling.

De opschorting of verwijdering van accounts vanwege oorzaken die aan de Gebruiker te wijten zijn, ontslaat de gebruiker niet van de betalingsverplichting voor toepasselijke vergoedingen of prijzen.

Content in deze Applicatie
Tenzij anders wordt aangegeven of duidelijk herkenbaar is, is alle in deze Applicatie beschikbare content eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en wordt door deze verstrekt.

De Eigenaar doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat in deze Applicatie aangeboden content geen inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk om dit resultaat te bereiken.
In deze gevallen, zonder afbreuk te doen aan wettelijke rechten van Gebruikers om hun rechten af te dwingen, wordt Gebruikers verzocht om hieraan gerelateerde klachten te melden, bij voorkeur met behulp van de contactgegevens in dit document.

Rechten met betrekking tot content in deze Applicatie
Alle intellectuele eigendomsrechten voor deze content zijn bezit van en voorbehouden aan de Eigenaar.

Gebruikers mogen deze content daarom niet gebruiken op een manier die niet noodzakelijk of bedoeld is voor het juiste gebruik van de Dienst.

Meer bepaald, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, mag de Gebruiker de content die beschikbaar is in deze Applicatie niet kopiëren, downloaden, delen (behalve binnen de hieronder vermelde grenzen), wijzigen, vertalen, transformeren, publiceren, verzenden, verkopen, in sublicentie geven, bewerken, overdragen/cederen aan derden of afgeleide werken maken van de content, noch toestaan dat derden dit doen via de Gebruiker of zijn apparaat, zelfs zonder medeweten van de Gebruiker.

Indien dit uitdrukkelijk is aangegeven in deze Applicatie, mag de Gebruiker bepaalde via deze Applicatie beschikbare content downloaden, kopiëren en/of delen, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat de auteursrechtvermeldingen en alle andere door de Eigenaar gevraagde vermeldingen correct worden geïmplementeerd.

Dit laat alle toepasselijke wettelijke beperkingen of uitzonderingen op het auteursrecht onverlet.

Door de Gebruikers verstrekte Content
De Eigenaar stelt Gebruikers in staat om hun eigen content te uploaden, te delen of te verstrekken in deze Applicatie.

Door het verstrekken van content in deze Applicatie, bevestigen Gebruikers dat dit wettelijk is toegestaan en dat zij geen inbreuk maken op wettelijke bepalingen en/of rechten van derden.

Verdere informatie over aanvaardbare content is te vinden in het onderdeel over aanvaardbaar gebruik in deze Voorwaarden.

Rechten ten aanzien van door Gebruikers verstrekte content
Gebruikers gaan ermee akkoord dat zij door het verstrekken van hun eigen content in deze Applicatie de Eigenaar een niet-exclusief, volledig voldane en royaltyvrije licentie verlenen om deze content te verwerken uitsluitend voor de contractueel vereiste werking en onderhoud van deze Applicatie.

Voor zover toegestaan door toepasselijk recht, zien Gebruikers af van morele rechten in verband met content die zij verstrekken aan deze Applicatie.

Gebruikers aanvaarden en bevestigen dat alle content die zij via deze Applicatie verstrekken, beschikbaar wordt gesteld onder dezelfde algemene voorwaarden als bepaald voor content in deze Applicatie.

Aansprakelijkheid voor verstrekte content
De Gebruikers zijn als enige aansprakelijk voor alle content die ze uploaden, plaatsen, delen of verstrekken via deze Applicatie. Gebruikers aanvaarden dat de Eigenaar dergelijke content niet filtert of beheert.

De Eigenaar behoudt zich echter het recht voor om deze content naar eigen oordeel te verwijderen, wissen of blokkeren en, zonder voorafgaande kennisgeving, de uploadende Gebruiker de toegang tot deze Applicatie te weigeren:

 • als de Eigenaar een (vermeende) schending van deze Voorwaarden, inbreuk op rechten van derden of overtreding van toepasselijke wetgeving op basis van dergelijke content opmerkt;
 • als een kennisgeving van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten is ontvangen;
 • als een kennisgeving van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van een derde, waaronder hun intieme levenssfeer, is ontvangen;
 • op bevel van een overheidsinstantie; of
 • als de Eigenaar op de hoogte wordt gesteld dat de content, die toegankelijk is via deze Applicatie, risico’s kan opleveren voor Gebruikers, derden en/of de beschikbaarheid van de Dienst.

Het verwijderen, wissen, blokkeren of corrigeren van content geeft Gebruikers die deze content hebben verstrekt of die daarvoor aansprakelijk zijn, geen recht op enige vordering tot compensatie, schadevergoeding of terugbetaling.

Gebruikers gaan ermee akkoord de Eigenaar te vrijwaren van en tegen elke ingestelde vordering en/of geleden schade als gevolg van content die zij hebben verstrekt aan of via deze Applicatie.

Toegang tot externe bronnen
Via deze Applicatie kunnen Gebruikers toegang hebben tot externe bronnen die door derden worden aangeboden. Gebruikers aanvaarden dat de Eigenaar geen zeggenschap heeft over deze bronnen en daarom niet aansprakelijk is voor de content en beschikbaarheid ervan.
Voorwaarden die van toepassing zijn op bronnen die door derden worden verstrekt, inclusief toepasselijke bepalingen ten aanzien van een mogelijke toekenning van rechten op content, vloeien voort uit de algemene voorwaarden van elke derde partij of, bij gebreke daarvan, de toepasselijke wetgeving.

Aanvaardbaar gebruik
Deze Applicatie en de Dienst mag uitsluitend worden gebruikt binnen het toepassingsgebied waarvoor deze worden aangeboden, conform deze Voorwaarden en toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van deze Applicatie en/of de Dienst geen toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden schendt.

Daarom behoudt de Eigenaar zich het recht voor om passende maatregelen te nemen om zijn gerechtvaardigde belangen te beschermen, waaronder het aan Gebruikers de toegang tot deze Applicatie of de Dienst te weigeren, het beëindigen van overeenkomsten, het melden van wangedrag via deze Applicatie of de Dienst aan de bevoegde autoriteiten, zoals gerechtelijke of administratieve autoriteiten, wanneer Gebruikers deelnemen aan of wordt vermoed dat zij deelnemen aan een van de volgende activiteiten:

 • het overtreden van wetten, voorschriften en/of deze Voorwaarden;
 • inbreuk op rechten van derden;
 • een aanzienlijke aantasting van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar;
 • belediging van de Eigenaar of een derde.

Softwarelicentie
De software ingebed in of gerelateerd aan deze Applicatie wordt verstrekt onder een licentie waarbij sommige rechten zijn voorbehouden.

Dit betekent dat Gebruikers ruime rechten krijgen, waaronder de rechten om de software te gebruiken, uit te voeren, te kopiëren of te verspreiden, in de door deze licentie bepaalde mate.

De voorwaarden van deze licentie prevaleren altijd bij tegenstrijdige, afwijkende of inconsistente bepalingen van deze Voorwaarden.

Gebruikers kunnen meer informatie vinden over de licentievoorwaarden in het betreffende gedeelte van deze Applicatie.

API-gebruiksvoorwaarden
Gebruikers hebben toegang tot hun gegevens met betrekking tot deze Applicatie via het Application Program Interface (API). Elk gebruik van de API, waaronder het gebruik van de API via een product/dienst van derden die toegang heeft tot deze Applicatie, is gebonden aan deze Voorwaarden en bovendien aan de volgende specifieke voorwaarden:

 • de Gebruiker begrijpt en aanvaardt uitdrukkelijk dat de Eigenaar niet verantwoordelijk is en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de API door de Gebruiker of het gebruik van producten/diensten van derden die toegang hebben tot gegevens via de API.

VERKOOPVOORWAARDEN

Verstrekking van persoonsgegevens
In deze Applicatie kunnen Gebruikers worden gevraagd hun persoonsgegevens te verstrekken voor toegang tot of ontvangst van de Producten die via deze Applicatie, worden geleverd als onderdeel van de Dienst.

Betaalde Producten
Sommige van de Producten die in deze Applicatie worden aangeboden, als onderdeel van de Dienst, worden geleverd op basis van betaling. De vergoedingen, de duur en de voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van deze Producten worden hieronder en in de speciale onderdelen van deze Applicatie beschreven.

Productbeschrijving

Prijzen, beschrijvingen of beschikbaarheid van Producten worden beschreven in de betreffende onderdelen van deze Applicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel Producten in deze Applicatie met de technisch grootst mogelijke nauwkeurigheid worden gepresenteerd, is de weergave in deze Applicatie via alle middelen (waaronder grafisch materiaal, afbeeldingen, kleuren, geluiden) slechts ter indicatie en houdt deze geen garantie in met betrekking tot de kenmerken van het gekochte Product. De kenmerken van het gekozen Product worden tijdens het aankoopproces beschreven.

Aankoopproces

Alle stappen die worden ondernomen vanaf het kiezen van een Product tot het plaatsen van een bestelling, maken deel uit van het aankoopproces. Het aankoopproces omvat deze stappen:

 • Gebruikers moeten het gewenste Product kiezen en hun koopselectie verifiëren.
 • Na controle van de informatie die wordt weergegeven in de koopselectie, kunnen Gebruikers de bestelling plaatsen door deze in te dienen.

Plaatsen van de bestelling

Wanneer de Gebruiker een bestelling plaatst, is het volgende van toepassing:

 • De plaatsing van de bestelling bepaalt het aangaan van de overeenkomst en creëert een verplichting voor de Gebruiker om de prijs, belastingen en eventuele verdere vergoedingen en kosten te betalen, zoals aangegeven op de bestelpagina.
 • Indien het gekochte Product een actie van de Gebruiker vereist, zoals het verstrekken van persoonlijke informatie of gegevens, specificaties of bijzondere wensen, creëert de plaatsing van de bestelling een verplichting voor de Gebruiker om dienovereenkomstig mee te werken.
 • Bij het plaatsen van de bestelling ontvangen Gebruikers een ontvangstbewijs met de bevestiging dat de bestelling is ontvangen.

Alle kennisgevingen met betrekking tot het beschreven aankoopproces worden verzonden naar het e-mailadres dat de Gebruiker hiervoor heeft opgegeven.

Prijzen
Gebruikers worden tijdens het aankoopproces en vóór het plaatsen van de bestelling op de hoogte gebracht van alle vergoedingen, belastingen en kosten (inclusief eventuele bezorgkosten) die in rekening worden gebracht.

Prijzen in deze Applicatie worden weergegeven:

 • exclusief of inclusief toepasselijke vergoeden, belastingen en kosten, afhankelijk van het onderdeel waarin de Gebruiker bladert.

Betalingsmethoden
Informatie met betrekking tot aanvaarde betalingsmethoden wordt tijdens het aankoopproces aangegeven.

Sommige betalingsmethoden zijn mogelijk slechts beschikbaar onder aanvullende voorwaarden of toeslagen. In deze gevallen kunt u informatie hierover vinden in het betreffende onderdeel van deze Applicatie.

Alle betalingen worden onafhankelijk verwerkt via diensten van derden. Daarom verzamelt deze Applicatie geen betalingsinformatie – zoals creditcardgegevens – maar ontvangt slechts een kennisgeving nadat de betaling is voltooid. Voor meer informatie over de gegevensverwerking en de rechten van de Gebruiker ten aanzien van hun gegevens, kan de Gebruiker het privacybeleid van deze Applicatie raadplegen.

Als betaling via de beschikbare methoden mislukt of wordt geweigerd door de leverancier van de betalingsdienst, is de Eigenaar niet verplicht om de bestelling te uit te voeren. Als een betaling mislukt of wordt geweigerd, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om alle hieraan gerelateerde kosten of schadevergoedingen van de Gebruiker te vorderen.

Betaling van de prijs in termijnen
De aankoopprijs kan in twee of meer termijnen worden betaald, binnen de termijnen die worden aangegeven in deze Applicatie of anderszins worden meegedeeld door de Eigenaar.

Specifieke Producten kunnen van dit betalingsmodel zijn uitgesloten.
Als de gebruiker een van de betalingstermijnen overschrijdt, wordt het gehele openstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar.

Toestemming voor toekomstige PayPal-betalingen
Als Gebruikers de PayPal-functie voor het machtigen van toekomstige aankopen inschakelen, slaat deze Applicatie een identificatiecode op die is gekoppeld aan de PayPal-account van de Gebruiker. Hiermee wordt deze Applicatie gemachtigd om betalingen voor toekomstige aankopen of terugkerende termijnen van eerdere aankopen automatisch te verwerken.

Deze machtiging kan op elk moment worden ingetrokken door contact op te nemen met de Eigenaar of door de gebruikersinstellingen van PayPal te wijzigen.

Eigendomsvoorbehoud ten aanzien van Producten
De bestelde Producten worden pas eigendom van de Gebruiker nadat betaling van de volledige aankoopprijs door de Eigenaar is ontvangen.

Eigendomsvoorbehoud ten aanzien van gebruiksrechten
Gebruikers verwerven pas gebruiksrechten voor het gekochte Product nadat de volledige aankoopprijs door de Eigenaar is ontvangen.

Contractueel annuleringsrecht
De Eigenaar verleent Gebruikers een contractueel recht om binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst de koop te annuleren onder de voorwaarden die worden beschreven in het betreffende onderdeel van deze Applicatie.

Levering
De leveringen vinden plaats op het door de gebruiker aangegeven adres en op de wijze die in het bestellingsoverzicht staat aangegeven.

Bij aflevering moeten Gebruikers de inhoud van de levering controleren en afwijkingen zo snel mogelijk melden, met behulp van de contactgegevens in dit document of op de manier die op de pakbon staat aangegeven. Gebruikers kunnen het pakket weigeren als het zichtbaar beschadigd is.

Goederen worden geleverd naar de landen of gebieden die zijn aangegeven in het betreffende onderdeel van deze Applicatie.

De levertijden worden in deze Applicatie of tijdens het aankoopproces aangegeven.

Tenzij anders aangegeven in deze Applicatie of overeengekomen met Gebruikers, worden Producten geleverd binnen dertig (30) dagen na aankoop.

Mislukte levering
De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de aflevering als gevolg van onnauwkeurig of onvolledig opgegeven gegevens in de bestelling door de Gebruiker, noch voor schade of vertragingen na overdracht aan een vervoerder die door de Gebruiker is ingeschakeld en niet door de Eigenaar is aangeboden of aanbevolen.

Als de goederen niet op het tijdstip of binnen de aangegeven termijn worden ontvangen of opgehaald, worden de goederen teruggezonden naar de Eigenaar, die contact opneemt met de Gebruiker om een tweede bezorgpoging te plannen of om af te spreken hoe verder te gaan.

Tenzij anders overeengekomen, is elke bezorgpoging vanaf de tweede voor rekening van de Gebruiker.

Levering van digitale content
Tenzij anders aangegeven, wordt in deze Applicatie gekochte digitale content geleverd via download op door de Gebruikers gekozen apparaten.

Gebruikers aanvaarden dat om het Product te downloaden en/of te gebruiken, de beoogde apparaten en de bijbehorende software (waaronder besturingssystemen) legaal, algemeen gebruikt, up-to-date en consistent moeten zijn met de huidige marktstandaarden.

Gebruikers aanvaarden dat de mogelijkheid om het gekochte Product te downloaden in tijd en ruimte beperkt kan zijn.

Uitvoering van diensten
De gekochte dienst wordt uitgevoerd of beschikbaar gesteld binnen de in deze Applicatie aangegeven periode of als gemeld vóór het plaatsen van de bestelling.

Looptijd van de overeenkomst

Abonnementen
Met abonnementen kunnen Gebruikers een Product voortdurend of regelmatig ontvangen. Informatie over het type abonnement en beëindiging vindt u hieronder.

Abonnementen voor onbepaalde tijd
Betaalde abonnementen beginnen op de dag dat de betaling door de Eigenaar is ontvangen.

Om abonnementen te behouden, moeten Gebruikers de vereiste periodieke kosten tijdig betalen. Als dit niet wordt gedaan, kunnen onderbrekingen van de dienst ontstaan.

Abonnementen voor bepaalde tijd
Betaalde abonnementen voor bepaalde tijd beginnen op de dag dat de betaling door de Eigenaar is ontvangen voor de door de Gebruiker gekozen of andere tijdens het aankoopproces aangegeven abonnementsperiode.

Na afloop van de abonnementsperiode is het Product niet langer toegankelijk.

Beëindiging van abonnementen voor onbepaalde tijd

Abonnementen voor onbepaalde tijd kunnen te allen tijde worden beëindigd altijd door een duidelijke en ondubbelzinnige opzegging aan de Eigenaar te sturen met behulp van de contactgegevens in dit document, of – indien van toepassing – met behulp van de betreffende bedieningselementen in deze Applicatie.

30 dagen nadat de Eigenaar de opzegging heeft ontvangen, gaat de beëindiging in.

Voorwaarden ten aanzien van extra functies
Gebruikers die een geldig abonnement hebben, kunnen extra add-ons of functies kopen, die worden beschreven in het betreffende onderdeel van deze Applicatie.
Prijzen, duur, gebruiksvoorwaarden en beëindiging van dergelijke extra’s kunnen verschillen van die van het hoofdproduct en hebben, tenzij anders aangegeven, geen invloed op de prijzen, duur, gebruiksvoorwaarden en beëindiging van het hoofdproduct.

Wijziging van Digitale Producten

Het volgende is van toepassing op Gebruikers die als Consumenten kunnen worden aangemerkt.

Deze Applicatie biedt gedurende een periode een Digitaal Product aan Gebruikers. Om de conformiteit van het Digitale Product te allen tijde te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om het Digitale Product periodiek te wijzigen zonder extra kosten voor de Gebruikers, door Gebruikers naar behoren te informeren over de aanstaande wijzigingen en de redenen daarvoor.

Wanneer Gebruikers van mening zijn dat een dergelijke wijziging een negatieve invloed heeft op hun toegang tot of gebruik van het Digitale Product, en het gaat om meer dan geringe negatieve gevolgen, hebben Gebruikers het recht om de overeenkomst met de Eigenaar te beëindigen binnen minimaal 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de komende wijziging, of van de implementatie van de wijziging – afhankelijk van wat later valt.

Rechten van de Gebruiker

Recht van herroeping

Tenzij uitzonderingen van toepassing zijn, kan de Gebruiker het recht hebben om de overeenkomst binnen de hieronder aangegeven periode (meestal 14 dagen), om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging te herroepen. Gebruikers kunnen meer te weten komen over de herroepingsvoorwaarden in dit onderdeel.

Op wie het herroepingsrecht van toepassing is

Het herroepingsrecht is een recht voor Europese Consumenten in het geval van overeenkomsten op afstand (omdat de Gebruiker de Producten niet kan zien of proberen voordat de overeenkomst wordt gesloten). De herroeping van de overeenkomst beëindigt de verplichting van de partijen om de overeenkomst na te komen.

In deze Applicatieis het herroepingsrecht op alle Consumenten van toepassing, waar ze ook maar zijn gevestigd, onverminderd eventuele meer specifieke rechten waarover Gebruikers beschikken op basis van de toepasselijke wetgeving en/of dit document.

Tenzij een van de onderstaande uitzonderingen van toepassing is, hebben Gebruikers die Consumenten zijn het recht om de overeenkomst om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging te herroepen binnen de aangegeven termijn die op hun geval van toepassing is.

Gebruikers die geen Europese Consumenten zijn, kunnen geen gebruik maken van de rechten die in dit onderdeel worden beschreven. Consumenten zijn alleen jegens de Verkoper aansprakelijk voor een waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen op een andere manier dan nodig is om hen bekend te maken met de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen.

Uitoefenen van het herroepingsrecht

Om gebruik te maken van hun herroepingsrecht, moeten Gebruikers de Eigenaar een ondubbelzinnige verklaring sturen over hun voornemen de overeenkomst te herroepen.

Daartoe kunnen Gebruikers het modelformulier voor ontbinding/herroeping gebruiken dat beschikbaar is in het onderdeel “definities” in dit document. Gebruikers zijn echter vrij om hun bedoeling om de overeenkomst te herroepen op een andere passende manier duidelijk te maken door een ondubbelzinnige verklaring af te leggen. Om te voldoen aan de termijn waarbinnen zij dit recht kunnen uitoefenen , moeten Gebruikers de kennisgeving van de herroeping versturen voordat de herroepingstermijn verstrijkt.

Wanneer verstrijkt de herroepingstermijn?

 • Ten aanzien van de aankoop van een dienst vervalt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten, tenzij de Gebruiker heeft afgezien van het herroepingsrecht.
 • Ten aanzien van de aankoop van digitale content die niet op een tastbaar medium wordt geleverd, vervalt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten, tenzij de Gebruiker heeft afgezien van het herroepingsrecht.

Gevolgen van herroeping

De eigenaar betaalt Gebruikers die een overeenkomst correct herroepen alle betalingen aan de Eigenaar terug, waaronder eventuele kosten van levering.

De extra kosten die voortvloeien uit de keuze van een andere leveringsmethode dan het goedkoopste type standaardlevering dat door de Eigenaar wordt aangeboden, worden echter niet vergoed.

Deze terugbetaling wordt zo snel mogelijk gedaan en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de Eigenaar op de hoogte is gebracht van het besluit van de Gebruiker om de overeenkomst te herroepen. Tenzij anders overeengekomen met de Gebruiker, worden de terugbetalingen gedaan met hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee de initiële transactie is verwerkt. In ieder geval mag de Gebruiker geen kosten of vergoedingen hoeven te betalen als gevolg van deze terugbetaling.

…voor de koop van diensten

Wanneer een Gebruiker van het herroepingsrecht uitoefent na een verzoek tot uitvoering van de dienst voordat de herroepingstermijn verstrijkt, betaalt de Gebruiker aan de Eigenaar een bedrag dat evenredig is aan het geleverde deel van de dienst.

Deze betaling wordt berekend op basis van de contractueel overeengekomen vergoeding en is evenredig met het deel van de geleverde dienst tot het moment dat de Gebruiker de overeenkomst herroept, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten:

 • voor de levering van goederen die volgens specificaties van de Consument zijn gemaakt of anderszins duidelijk gepersonaliseerd zijn;
 • wanneer de Consument specifiek om een bezoek van de Eigenaar heeft verzocht voor het uitvoeren van dringende reparaties of onderhoud. Als de Eigenaar bij dit bezoek bijkomende goederen of diensten verstrekt naast de door de Consument specifiek verzochte diensten of andere goederen dan vervangende onderdelen die noodzakelijkerwijs worden gebruikt bij het uitvoeren van het onderhoud of bij het uitvoeren van de reparaties, is het herroepingsrecht van toepassing op die bijkomende diensten of goederen;
 • voor de levering van digitale content die niet op een materiële drager wordt geleverd, indien uit de overeenkomst geen betalingsverplichting voor de Consument voortvloeit maar deze in plaats daarvan persoonsgegevens verstrekt of zich ertoe verbindt persoonsgegevens te verstrekken en de uitvoering is begonnen;
 • voor het verlenen van diensten, nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien uit de overeenkomst een betalingsverplichting voor de Consument voortvloeit en de uitvoering is begonnen met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Consument en na hun erkenning dat hun herroepingsrecht niet meer geldt zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd;
 • voor het verlenen van diensten, nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien uit de overeenkomst een betalingsverplichting voor de Consument voortvloeit maar deze in plaats daarvan persoonsgegevens verstrekt of zich ertoe verbindt persoonsgegevens te verstrekken;

Garanties

Wettelijke conformiteitsgarantie voor goederen krachtens EU-recht

Volgens de EU-wetgeving garanderen handelaren gedurende een minimumperiode van 2 jaar vanaf de levering de conformiteit van de goederen die zij aan Consumenten verkopen.

Als Gebruikers Europese Consumenten zijn, is de wettelijke conformiteitsgarantie voor goederen van toepassing op de artikelen die beschikbaar zijn in deze Applicatie conform de wetgeving van het land waar ze zijn gevestigd.

De nationale wetgeving van het betreffende land kan de Gebruikers meer rechten verlenen.

Consumenten die geen Europese Consumenten zijn, kunnen een beroep doen op een wettelijke conformiteitsgarantie overeenkomstig de wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd.

Wettelijke conformiteitsgarantie voor Digitale Producten krachtens EU-recht

Volgens de EU-wetgeving garanderen handelaren gedurende een minimumperiode van 2 jaar vanaf de levering of, in het geval van Digitale Producten die gedurende meer dan 2 jaar onafgebroken gedurende de gehele leveringsperiode worden geleverd, de conformiteit van de Digitale Producten die zij aan consumenten leveren.

Als Gebruikers Europese Consumenten zijn, is de wettelijke conformiteitsgarantie van toepassing op de Digitale Producten die beschikbaar zijn in deze Applicatie conform de wetgeving van het land waar ze zijn gevestigd.

De nationale wetgeving van het betreffende land kan de Gebruikers meer rechten verlenen.

Conformiteitsbereik van digitale producten

Sommige van de Digitale Producten die beschikbaar zijn in deze Applicatie kunnen kenmerken hebben die afwijken van de objectieve conformiteitsvereisten, zoals hun interoperabiliteit, compatibiliteit, geschiktheid voor het beoogde doel, functionaliteit enz. Verdere informatie is te vinden in de onderdelen daarover in deze Applicatie en wordt tijdens het aankoopproces vermeld.

Vervallen van conformiteitsvorderingen met betrekking tot Digitale Producten

Wanneer de Eigenaar een of meer updates levert voor het aangeschafte Digitale Product, is de Gebruiker na kennisgeving hierover verplicht om al deze updates te installeren en/of te implementeren volgens de instructies van de Eigenaar. Het nalaten dergelijke updates te installeren of toe te passen, kan leiden tot het vervallen van conformiteitsvorderingen met betrekking tot het Digitale Product.

Conformity to contract for Consumers in the United Kingdom

Users in the United Kingdom qualifying as Consumers have a right to receive goods that are in conformity with the contract.

Garantia legal de conformidade de produtos para Consumidores no Brasil

A garantia legal aplicada aos produtos comercializados por (físicos e digitais) obedece aos seguintes termos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor:

 • os produtos não duráveis terão garantia de 30 (trinta) dias; e
 • os produtos duráveis terão garantia de 90 (noventa) dias.

O período de garantia começa a partir da data de entrega do produto.

A garantia não é cabível em casos de uso indevido, eventos naturais ou se o produto tiver sido submetido a qualquer outra assistência técnica que não seja a fornecida por deze Applicatie. A garantia pode ser acionada através dos canais de contato fornecidos por deze Applicatie. Se necessário, o Proprietário arcará com os custos do envio do produto para avaliação técnica. O Proprietário, a seu critério, também poderá fornecer uma garantia contratual além da garantia legal. As normas aplicáveis às garantias contratuais podem ser encontradas nas especificações fornecidas por deze Applicatie. Se tais informações não forem fornecidas, apenas as disposições legais serão aplicadas.

Garantia legal de conformidade de serviços para Consumidores no Brasil

A garantia legal aplicada aos serviços comercializados por deze Applicatie obedece aos seguintes termos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor:

 • os serviços não duráveis terão garantia de 30 (trinta) dias; e
 • os serviços duráveis terão garantia de 90 (noventa) dias.

O período de garantia se inicia ao final da prestação dos serviços.

A garantia não é cabível em casos de uso indevido do serviço, eventos naturais ou se o serviço tiver sido submetido a qualquer assistência técnica diferente da fornecida por deze Applicatie.
A garantia pode ser acionada através dos canais de contato fornecidos por deze Applicatie.
Caso necessário, o Proprietário arcará com os custos do envio de qualquer produto para avaliação técnica.
O Proprietário, a seu critério, também poderá fornecer uma garantia contratual além da garantia legal.
As normas aplicáveis às garantias contratuais podem ser encontradas nas especificações fornecidas por deze Applicatie. Se tais informações não forem fornecidas, apenas as disposições legais serão aplicadas.

Afwijzing van wettelijke conformiteitsgarantie voor goederen voor Consumenten in Zwitserland

Ten aanzien van Gebruikers in Zwitserland als Consumenten worden beschouwd, wordt de wettelijke conformiteitsgarantie voor fysieke en/of digitale goederen volledig afgewezen en deze is niet van toepassing op de Producten die beschikbaar zijn in deze Applicatie.

After-salesondersteuning

Gebruikers die producten hebben gekocht in deze Applicatie kunnen gedurende de gehele garantieperiode kosteloos gebruik maken van de after-sales ondersteuningsdiensten met betrekking tot hun aankoop door contact op te nemen met de Eigenaar via de contactgegevens in dit document.

Aansprakelijkheid, vrijwaring en schadeloosstelling

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen met Gebruikers, is de aansprakelijkheid van de Eigenaar voor schade in verband met de uitvoering van de Overeenkomst uitgesloten, beperkt en/of beperkt tot het maximum dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Vrijwaring en schadeloosstelling

De Gebruiker stemt ermee in om de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers te vrijwaren van/tegen elke vordering of eis, waaronder advocatenhonoraria en -kosten, van een derde als gevolg van of in verband met enige verwijtbare schending van deze Voorwaarden, rechten van derden of wettelijke bepalingen door de Gebruiker in verband met het gebruik van de Dienst door de Gebruiker of zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers voor zover dit is toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Het bovenstaande is ook van toepassing op alle vorderingen die door derden (waaronder klanten van de Eigenaar) tegen de Eigenaar worden ingesteld met betrekking tot Digitale Producten die door de Gebruiker zijn geleverd, zoals bijvoorbeeld conformiteitsclaims.

Beperking van aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen, hebben Gebruikers geen recht op schadevergoeding jegens de Eigenaar (of een natuurlijke of rechtspersoon die namens hem handelt).

Dit is niet van toepassing op schade voortvloeiend uit dodelijk letsel, gezondheidsschade of schade aan de lichamelijke integriteit, schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting, zoals een verplichting die strikt noodzakelijk is om het doel van de overeenkomst te bereiken, en/of schade die voortvloeit uit opzet of grove nalatigheid, voor zover deze Applicatie passend en correct door de Gebruiker is gebruikt.

Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, of de schade dodelijk letsel betreft, de gezondheid of lichamelijke integriteit aantast, is de Eigenaar uitsluitend aansprakelijk voor de omvang van de typische en voorzienbare schade op het moment dat de overeenkomst werd gesloten.

In het bijzonder is de Eigenaar binnen de hierboven genoemde grenzen niet aansprakelijk voor:

 • schade of verlies als gevolg van onderbrekingen of storingen van deze Applicatie als gevolg van overmacht of door onvoorziene en niet te voorziene gebeurtenissen en in ieder geval onafhankelijk van de wil en buiten de invloedssfeer van de Eigenaar, waaronder defecten of storingen van telefoon- of elektrische lijnen, het internet en/of andere transmissiemiddelen, onbeschikbaarheid van websites, stakingen, natuurrampen, virussen en cyberaanvallen, onderbrekingen in de levering van producten, diensten of toepassingen van derden;
 • verliezen die niet rechtstreeks voortvloeien uit niet-nakoming van de Voorwaarden door de Eigenaar;
 • verlies van zakelijke kansen en andere, ook onrechtstreekse, verliezen die de Gebruiker kan lijden (zoals, maar niet beperkt tot, handelsverliezen, verlies van opbrengsten, inkomstenderving, winstderving of verlies van verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, enz.);
 • enige schade, nadeel of verlies als gevolg van virussen of andere malware in of in verband met downloadbare bestanden van internet of via deze Applicatie. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het nemen van voldoende beveiligingsmaatregelen, zoals antivirussoftware en firewalls, om een dergelijke infectie of aanval te voorkomen en voor het beveiligen van back-ups van alle gegevens of informatie die wordt uitgewisseld via of geüpload naar deze Applicatie.

Onverminderd het bovenstaande, is de volgende beperking van toepassing op alle Gebruikers die geen Consumenten zijn:

In elk geval van aansprakelijkheid kan de schadevergoeding niet hoger zijn dan de totale betalingen die door de Eigenaar van de Gebruiker op basis van de overeenkomst zijn of zouden worden ontvangen gedurende een periode van 12 maanden of de looptijd van de Overeenkomst, indien deze korter is.

Australische gebruikers

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze Voorwaarden leidt tot uitsluiting, beperking of wijziging van enige garantie, voorwaarde, recht of aanspraak van de Gebruiker krachtens de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) of enige vergelijkbare wetgeving op staats- en territoriumniveau en dat niet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd (niet-uitsluitbaar recht). Voor zover rechtens is toegestaan, is onze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker, waaronder aansprakelijkheid voor schending van een niet-uitsluitbaar recht en aansprakelijkheid die niet anderszins is uitgesloten onder deze Gebruiksvoorwaarden, naar eigen goeddunken van de Eigenaar beperkt tot een hernieuwde uitvoering van de diensten of betaling van de kosten van opnieuw geleverde diensten.

Gebruikers uit de VS

Afwijzing van garanties

Deze Applicatie wordt strikt verstrekt op een “as is” en “as available” basis. Het gebruik van de Dienst is voor eigen risico van de Gebruiker. Voor zover dit door het toepasselijk recht is toegestaan wijst de Eigenaar uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of stilzwijgende, wettelijke of andere voorwaarden, verklaringen en garanties van de hand, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, elke impliciete garantie ten aanzien van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of de niet-inbreukmakendheid op rechten van derden. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door de Gebruiker van de Eigenaar of via de Dienst roept een garantie in het leven die niet uitdrukkelijk hierin wordt vermeld.

Zonder het voorgaande te beperken, garanderen de Eigenaar, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers niet dat de content accuraat, betrouwbaar of correct is; dat de Dienst voldoet aan de vereisten van Gebruikers; dat de Dienst op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie beschikbaar is, ononderbroken of veilig is; dat eventuele defecten of fouten worden gecorrigeerd; of dat de Dienst geen virussen of andere schadelijke componenten bevat. Alle content die is gedownload of anderszins is verkregen via het gebruik van de Dienst, wordt gedownload op eigen risico van de Gebruiker en Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan het computersysteem of het mobiele apparaat van Gebruikers of gegevensverlies als gevolg van het downloaden of het gebruik van de Gebruikers van de Dienst.

De Eigenaar garandeert niet, onderschrijft niet en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig Product of Dienst die wordt geadverteerd of aangeboden door een derde via de Dienst of een hyperlink naar een website of dienst, en de Eigenaar is geen partij noch houdt de eigenaar op enigerlei wijze toezicht op enige transactie tussen Gebruikers en externe leveranciers van producten of diensten.

De Dienst kan ontoegankelijk worden of werkt mogelijk niet correct met de webbrowser, het mobiele apparaat en/of het besturingssysteem van Gebruikers. De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor ervaren of werkelijke schade die voortvloeit uit de content van de Dienst, de werking of het gebruik van deze Dienst.

De federale wetgeving, sommige staten en andere rechtsgebieden staan de uitsluiting en beperkingen van bepaalde impliciete garanties niet toe. De bovenstaande uitzonderingen zijn mogelijk niet van toepassing op Gebruikers. Deze Overeenkomst geeft Gebruikers specifieke juridische rechten en Gebruikers kunnen ook andere rechten hebben die per staat kunnen verschillen. De disclaimers en uitsluitingen onder deze Overeenkomst zijn niet van toepassing voor zover dit is verboden door de toepasselijke wetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan door het toepasselijke recht, zijn de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers in geen geval aansprakelijk voor

 • enige vergoeding van indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere, gevolgschade of schadevergoeding als boete, waaronder tot schadevergoeding voor winstderving, verlies van goodwill, gebruiksverlies, gegevensverlies of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Dienst; en
 • enige schade, verlies of nadeel als gevolg van hacken, tamperen of andere ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst of de Gebruikersaccount of de daarin opgenomen informatie;
 • fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in content;
 • persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van toegang tot of gebruik van de Dienst door de Gebruiker;
 • ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de beveiligde servers van de Eigenaar en/of alle daarop opgeslagen persoonlijke informatie;
 • elke onderbreking of stopzetting van verzending naar of van de Dienst;
 • bugs, virussen, trojaanse paarden en dergelijke die naar of via de dienst kunnen worden verzonden;
 • fouten of weglatingen in content of voor verlies of schade opgelopen als gevolg van het gebruik van content die is geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Dienst; en/of
 • het lasterlijke, aanstootgevende of onrechtmatige gedrag van een Gebruiker of derde. In geen geval zijn de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers aansprakelijk voor vorderingen, procedures, schulden, verplichtingen, schade, verlies of kosten voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat op grond van de Overeenkomst door de Gebruiker aan de Eigenaar is betaald in de voorgaande 12 maanden, of de duur van deze overeenkomst tussen de Eigenaar en Gebruiker, afhankelijk van welke periode korter is.

Dit artikel ten aanzien van beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover rechtens is toegestaan in het toepasselijke rechtsgebied, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid voortkomt uit overeenkomst, onrechtmatige daad, nalatigheid, productaansprakelijkheid of enige andere basis, zelfs als de Gebruiker op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In bepaalde rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van vergoeding van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, waardoor de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op de Gebruiker. Deze Voorwaarden geven Gebruikers specifieke juridische rechten en Gebruikers kunnen ook andere rechten hebben die per rechtsgebied kunnen verschillen. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder deze Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover dit is verboden door het toepasselijke recht.

Vrijwaring en schadeloosstelling

De Gebruiker komt overeen de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers te verdedigen tegen, te vrijwaren voor en schadeloos te stellen tegen alle vorderingen of eisen, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven, waaronder juridische kosten en uitgaven die voortvloeien uit

 • gebruik van en toegang tot de Dienst door de Gebruiker, waaronder door de Gebruiker verzonden of ontvangen gegevens of content;
 • schending van deze Voorwaarden door de Gebruiker, waaronder schending door de Gebruiker van een van de garanties die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet;
 • schending van rechten van derden door de Gebruiker, waaronder privacy- of intellectuele eigendomsrechten;
 • overtreding van wet- en regelgeving door de Gebruiker;
 • alle content die wordt geplaatst vanuit de account van de Gebruiker, waaronder toegang van derden met de unieke gebruikersnaam, het wachtwoord of andere beveiligingsmaatregelen van de Gebruiker, indien van toepassing, waaronder misleidende, valse of onnauwkeurige informatie;
 • opzettelijk wangedrag van de Gebruiker; of
 • de schending van enige wettelijke bepaling door Gebruiker of zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers voor zover toegestaan door toepasselijk recht.

Algemene bepalingen

Geen afstand van recht

Het feit dat de Eigenaar nalaat enig recht of enige bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, betekent niet dat afstand wordt gedaan van dit recht of de betreffende bepaling. Geen enkele verklaring van afstand van recht wordt beschouwd als een verdere of voortgezette verklaring van afstand van recht ten aanzien van de betreffende of een andere bepaling.

Onderbreking van de dienst

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Dienst te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, waarbij de Gebruikers op de juiste wijze op de hoogte worden gesteld.

Binnen de grenzen van de wet- en regelgeving kan de Eigenaar ook besluiten om de Dienst op te schorten of volledig stop te zetten. Als de Dienst wordt stopgezet, werkt de Eigenaar samen met Gebruikers zodat zij hun Persoonsgegevens of informatie kunnen intrekken en respecteert de Eigenaar de rechten van Gebruikers met betrekking tot voortgezet gebruik van het product en/of compensatie, zoals bepaaldin toepasselijk recht.

Bovendien kan de Dienst niet beschikbaar zijn door redenen die buiten de redelijke invloedssfeer van de Eigenaar liggen, zoals gevallen van overmacht (waaronder infrastructurele storingen of black-outs enz.).

Wederverkoop van de dienst

Het is Gebruikers niet toegestaan deze Applicatie en de gerelateerde dienst geheel of gedeeltelijk te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Eigenaar, welke rechtstreeks of via een erkend wederverkoopprogramma wordt verleend.

Privacybeleid

Voor informatie over het gebruik van hun Persoonsgegevens kunnen Gebruikers het privacybeleid van deze Applicatie raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd meer specifieke bepalingen in deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en ontwerprechten met betrekking tot deze Applicatie het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Alle merken, in schrift of afbeeldingen en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, afbeeldingen, tekeningen of logo’s die in verband met deze Applicatie worden gebruikt, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Wijzigingen in deze Voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of anderszins aan te passen. In die gevallen brengt de Eigenaar de Gebruiker op passende wijze op de hoogte van de wijzigingen.

Deze wijzigingen hebben slechts vanaf de datum van de kennisgeving invloed op de relatie met de Gebruiker.

Doorgaan met het gebruik van de Dienst betekent dat de Gebruiker met de herziene Voorwaarden akkoord gaat. Als Gebruikers niet gebonden willen zijn door de wijzigingen, moeten ze stoppen met het gebruik van de Dienst en kunnen ze de Overeenkomst beëindigen.

De toepasselijke voorafgaande versie regelt de relatie voorafgaand aan het akkoord van de Gebruiker. De Gebruiker kan voorafgaande versies verkrijgen van de Eigenaar.

Indien wettelijk vereist, stelt de Eigenaar de Gebruikers van tevoren op de hoogte van wanneer de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

Overdracht van de overeenkomst

De Eigenaar behoudt zich het recht voor rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, te cederen, door novatie over te dragen of in onderaanneming te geven, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruiker.

Bepalingen met betrekking tot wijzigingen van deze Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden op gene enkele wijze overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contact

Alle communicatie in verband met deze Applicatie dient plaats te vinden met gebruik van de contactinformatie die in dit document worden aangegeven.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd of verklaard onder toepasselijk recht, heeft de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

Gebruikers uit de VS

Een dergelijke ongeldige of onafdwingbare bepaling zal worden uitgelegd en hervormd in de mate die redelijkerwijs nodig is om deze geldig, afdwingbaar en consistent te maken met de oorspronkelijke bedoeling ervan. Deze Voorwaarden vormen de volledige Overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle andere communicatie, waaronder alle eerdere overeenkomsten, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze Voorwaarden worden gehandhaafd voor zover rechtens is toegestaan.

EU-Gebruikers

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt geacht, spannen de partijen zich in om op minnelijke wijze afspraken te maken over geldige en afdwingbare bepalingen waarbij de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare delen worden vervangen.
In geval dit achterwege blijft, worden de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien dit is toegestaan of onder de toepasselijke wetgeving is aangegeven.
Onverminderd het bovenstaande, doet de nietigheid, ongeldigheid of de onmogelijkheid om een bepaalde bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen niet de gehele Overeenkomst teniet, tenzij de afgescheiden bepalingen essentieel zijn voor de Overeenkomst, of van zodanig belang dat de partijen de overeenkomst niet zouden zijn aangegaan als ze hadden geweten dat de bepaling niet geldig was, of in gevallen waarin de overblijvende bepalingen zouden leiden tot een onaanvaardbaar nadeel voor een van de partijen.

Leidende versie van deze Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden opgesteld en herzien in het Nederlands. Andere taalversies van deze Voorwaarden worden uitsluitend ter informatie aangeboden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies prevaleert altijd de oorspronkelijke versie.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is het recht van toepassing van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals aangegeven in het betreffende onderdeel van dit document, waarbij collisieregels worden uitgesloten.

Voorrang van nationaal recht

Als de wet- en regelgeving van het land waar de Gebruiker zich bevindt echter voorziet in een hogere norm voor consumentenbescherming, hebben dergelijke hogere normen voorrang, ongeacht het bovenstaande.

Uitzondering voor consumenten in Zwitserland

Als de gebruiker in Zwitserland wordt aangemerkt als Consument, is de Zwitserse wetgeving van toepassing.

Exceção para Consumidores no Brasil

Se o Usuário se qualificar como um Consumidor Brasileiro e o produto e/ou serviço for comercializado no Brasil, será aplicada a legislação brasileira.

Rechtsgebied

De rechtbanken van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals aangegeven in het betreffende onderdeel van dit document hebben de exclusieve bevoegdheid om te beslissen over geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden.

Uitzondering voor Consumenten in Europa

Het bovenstaande is niet van toepassing op Gebruikers die Europese Consumenten zijn, noch op Consumenten die in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen of IJsland gevestigd zijn.

Exceção para Consumidores no Brasil

O acima não se aplica a Usuários no Brasil que se qualifiquem como Consumidores.

Beslechting van geschillen

Minnelijke schikking

Gebruikers kunnen eventuele geschillen voorleggen aan de Eigenaar die deze in onderling overleg probeert op te lossen.

Hoewel Gebruikers altijd het recht behouden om juridische stappen te ondernemen, verzoeken we Gebruikers in geval van meningsverschillen met betrekking tot het gebruik van deze Applicatie of de Dienst, om eerst contact op te nemen met de Eigenaar via de contactgegevens in dit document.

De gebruiker kan de klacht met een korte beschrijving en, indien van toepassing, de gegevens van de betreffende bestelling, aankoop of account versturen naar het e-mailadres van de Eigenaar dat in dit document wordt vermeld.

De Eigenaar behandelt de klacht zo snel mogelijk en ten minste binnen 2 dagen na ontvangst.

Onlinegeschillenbeslechting voor Consumenten

De Europese Commissie heeft een online platform voor alternatieve geschillenbeslechting (ODR) opgezet om een buitengerechtelijke methode voor het oplossen van geschillen in verband met en voortvloeiend uit online verkoop- en servicecontracten.

Elke Europese Consument, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein gevestigde Consument, kan via dit platform geschillen voorleggen die voortvloeien uit online gesloten overeenkomsten. Het platform is beschikbaar via de volgende link.

Definities en juridisch kader 

Deze Applicatie (of deze Applicatie)

Het eigendom dat de levering van de Dienst mogelijk maakt.

Overeenkomst

De juridisch bindende of contractuele relatie tussen de Eigenaar en de Gebruiker waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

Braziliaans (of Brazilië)

Van toepassing wanneer een Gebruiker, onafhankelijk van nationaliteit, zich in Brazilië bevindt.

Zakelijke Gebruiker

Elke Gebruiker die niet als Consument wordt beschouwd.

Digitaal Product

Dit is een Product dat bestaat uit:

 • content die in digitale vorm is geproduceerd en geleverd; en/of
 • een dienst waarmee gegevens in digitale vorm kunnen worden gemaakt, verwerkt, opgeslagen of geopend of enige andere vorm van interactie mogelijk is met digitale gegevens die zijn geüpload of gemaakt door de Gebruiker of een andere gebruiker van deze Applicatie.

Europese (of Europa)

Van toepassing wanneer een Gebruiker, onafhankelijk van nationaliteit, zich in de EU bevindt.

Voorbeeld van een herroepingsformulier

Gericht aan:

Gegevenslek.nl Mgr. Hermuslaan 42 5271NS Sint-Michielsgestel
info@gegevenslek.nl

Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen:

_____________________________________________ (vul een beschrijving in van de goederen/diensten waarop deze herroeping betrekking heeft)

 • Besteld op: _____________________________________________ (vul de datum in)
 • Ontvangen op: _____________________________________________ (vul de datum in)
 • Naam/Namen consument(en):_______________________________________
 • Adres consument(en):_____________________________________________
 • Datum _____________________________________________

(ondertekenen is alleen nodig als dit formulier op papier wordt verzonden)

Eigenaar (of We/Wij)

De natuurlijke persoon (personen) of rechtspersoon die deze Applicatie en/of de Dienst aan de Gebruikers verstrekt.

Product

Een via deze Applicatie beschikbaar goed of beschikbare dienst, zoals bijv. fysieke goederen, digitale bestanden, software, boekingsdiensten enz. en alle andere soorten producten die hierin afzonderlijk worden gedefinieerd, zoals digitale producten.

Dienst

De door deze Applicatie verleende dienst, zoals deze wordt beschreven in deze Voorwaarden en in deze Applicatie.

Zwitsers (of Zwitserland)

Van toepassing wanneer een Gebruiker, onafhankelijk van nationaliteit, zich in Zwitserland bevindt.

Voorwaarden

Alle bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van deze Applicatie en/of de Dienst zoals in dit document is aangegeven, met inbegrip van andere gerelateerde documenten of overeenkomsten, en die periodiek worden bijgewerkt.

Verenigd Koninkrijk (of VK)

Van toepassing wanneer een Gebruiker, onafhankelijk van nationaliteit, zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt.

Gebruiker (of U/Uw)

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze Applicatie gebruikt.

Consument

Consument is elke Gebruiker die als zodanig wordt aangemerkt op grond van de toepasselijke wetgeving.

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 3.3 / 5. Stemtelling: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor je was!

Laten we dit bericht verbeteren!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?